Seuran eettiset säännöt

TWD-LÄNKEN RF:N EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ

1 § Tarkoitus

TWD-Länken rf:n (jäljempänä ”Seura”) eettisen säännöstön tarkoitus on asettaa selkeät käyttäytymisen sekä reilun ja vastuullisen urheilun säännöt kaikille Seuran toiminnassa mukana oleville henkilöille. Säännöstön tarkoitus on myös kieltää käytös, joka saattaisi heikentää yleistä ja sisäistä luottamusta Seuran toiminnan ja lajin eettisyyteen. Sen tarkoitus on myös määritellä käytettävissä olevat suojatoimenpiteet Seuran tapahtumiin, näytöksiin ja muihin Seuran toimintamuotoihin osallistuville erityisesti, mutta ei yksinomaan, pyöräilijöille heidän suojelemisekseen kaikelta häirinnältä ja hyväksikäytöltä.

2 § Soveltamisala

Henkilöllinen soveltamisala
Tämä eettinen säännöstö koskee kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat missä tahansa ominaisuudessa Seuran toimintaan tai sen tapahtumiin. Säännöstö koskee erityisesti kaikkia Seuran luottamushenkilöitä, Seuran toimitsijoita, Seuran jäseniä ja Seuran työntekijöitä. Se koskee myös konsultteja, pyöräilijöitä, valmentajia, lääkäreitä, joukkueenjohtajia, huoltajia sekä muita henkilöitä, jotka osallistuvat mihin tahansa Seuraan liittyvään menettelyyn tai toimintaan.

Asiallinen soveltamisala
Tätä eettistä säännöstöä sovelletaan laajasti aina, kun asiassa on Seuran intressi. Säännöstöä sovelletaan silloinkin, kun soveltamisalaan kuuluva henkilö on tapahtumassa tai toiminnassa läsnä, vaikka hän ei itse osallistuisikaan tapahtumaan tai toimintaan. Säännöstöä sovelletaan lisäksi sellaiseen käyttäytymiseen tai lausuntoihin, jotka eivät liity Seuran tapahtumaan tai toimintaan, jos lausunnot tai käyttäytyminen ovat vahingollisia Seuralle tai lajille tai niiden maineelle.

3 § Menettelysäännöt

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu:
• tulee esimerkillisesti osoittaa käytöksellään sekä kirjallisella ja suullisella viestinnällään noudattavansa rehellisyyden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden, reilun pelin ja eettisen käyttäytymisen periaatteita sekä urheilullista asennetta, eivätkä he saa toimia sellaisella tavalla, joka saattaisi vahingoittaa Seuran tai lajin mainetta.
• tulee pyrkiä herättämään sisäistä ja yleistä luottamusta Seuran, sen jäsenten ja kaikkien lajin piirissä toimivien toiminnan oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen.

Samat eettiset rajoitukset, jotka koskevat missä tahansa muodossa esitettyä lausuntoa, koskevat myös sosiaalisen median käyttöä.
Erityisesti Seuran toimitsijoiden tulee pidättäytyä julkaisemasta kommentteja toimitsijoiden nimityksistä, Seuran päätöksistä tai Seuran tapahtumien arvioinnista tai niiden tuloksista.

4 § Syrjintä

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa millään tavalla syrjiä ketään rodun, ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun mielipiteen, kansallisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, omaisuuden, syntyperän tai muun tekijän tai urheilullisen kyvykkyyden kaltaisen syyn perusteella.

5 § Häirintä ja hyväksikäyttö

Henkilöiden, joita tämä eettinen säännöstö koskee, on pidättäydyttävä kaikista häirinnän ja hyväksikäytön muodoista, kattaen seksuaalisen, fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot, erillisinä tai yhdessä tapahtuvista, yksittäisinä tapauksina tai sarjana tapahtuvista, henkilökohtaisesti tai verkossa tapahtuvista (mukaan lukien mutta ei yksinomaan sosiaalisessa mediassa) sekä erityisesti kaikesta auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, toisin sanoen vaikuttaja-aseman, vallan tai auktoriteetin epäasiallisesta käytöstä suhteessa toiseen henkilöön. Hyväksikäytöksi luetaan myös laiminlyönti.

Häirintä voi kohdistua kehen tahansa sukupuolesta riippumatta.
Tässä artiklassa:

“Seksuaalinen häirintä” tarkoittaa ei-toivottua fyysistä, sanallista tai sanatonta luonteeltaan seksuaalista käytöstä. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä seksuaalisena hyväksikäyttönä. Seksuaalinen häirintä voi esiintyä ainakin seuraavissa muodoissa:

• sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet,
• härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, ja
• seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, viestit, julkaisut sosiaalisessa mediassa tai puhelinsoitot.

Kyseessä voi olla tai on seksuaalirikos seuraavissa häirinnän ilmenemismuodoissa

• fyysinen koskettelu
• sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
• raiskaus tai sen yritys.

– ”Sukupuoleen perustuva häirintä” tarkoittaa esimerkiksi halventavaa puhetta toisen sukupuolesta, sukupuolen alentamista tai kiusaamista silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

– “Seksuaalinen hyväksikäyttö” tarkoittaa mitä tahansa luonteeltaan seksuaalista käytöstä, ilman kosketusta tai kosketuksessa tapahtuvaa tai joka on kehoon tunkeutuvaa, jossa suostumukseen pakotetaan, manipuloidaan tai se saadaan riippuvuussuhteen perusteella tai sitä ei voida antaa juridisesti pitävällä tavalla.

– “Fyysinen häirintä” tarkoittaa mitä tahansa tarkoituksellista ja ei-toivottua tekoa, esimerkiksi lyömistä, hakkaamista, potkimista, puremista tai polttamista. Sellainen teko voi myös olla pakotettua tai epäsopivaa fyysistä toimintaa (esimerkiksi ikään tai ruumiinrakenteeseen sopimattomia harjoitusmääriä, jotka aiheuttavat loukkaantumisia tai kipuja), pakotettua alkoholinkäyttöä tai pakotettuja dopingkäytänteitä.

– “Psyykkinen hyväksikäyttö” tarkoittaa mitä tahansa ei-toivottua tekoa, mukaan lukien vapaudenriisto, eristäminen, sanallinen hyökkäys, nimittely, nöyryyttäminen, pelottelu tai mikä tahansa muu kohtelu, joka voi vähätellä henkilön identiteettiä, ihmisarvoa ja omanarvontuntoa.

– “Laiminlyönti” tarkoittaa valmentajan tai muun sellaisen henkilön, jolla on huolehtimisvelvollisuus urheilijasta, laiminlyöntiä tarjota minimihuolenpitoa ja siten aiheuttaa vahinkoa, vahingon aiheuttamisen sallimista tai vahingon välittömän vaaran luomista.

Se, mikä koetaan häirinnäksi, riippuu aina viime kädessä uhrin kokemuksesta. Jos uhri kokee tulleensa häirityksi tai hyväksikäytetyksi, tulee asia ottaa vakavasti.

6 § Ilmoittaminen ja menettelytavat häirintä- ja hyväksikäyttötapauksiin puuttumiseksi

Jokainen, johon väitetty häirintä- tai hyväksikäyttötapaus vaikuttaa tai joka on havainnut sellaisen Seuran tapahtuman tai muun Seuran alaisen toiminnan aikana, voi tehdä ilmoituksen väitetystä tekijästä jollekin seuraavista henkilöistä:

• Seuran puheenjohtaja

Seuran puheenjohtaja vastaa siitä, että ilmoitukset dokumentoidaan siinä laajuudessa kuin on mahdollista. Dokumentointiin on sisällytettävä ilmoittajan nimi, tehtävä, osoite, yhteystiedot ja allekirjoitus, ilmoituksen perusteena olevat tiedot, mukaan lukien kaikki tosiseikat ja todisteet (esimerkiksi videotallenne, valokuvat, muut dokumentoivat tai sähköiset todisteet sekä muiden epäillyn tapauksen todistaneiden henkilöiden nimet).

Ilmoituksen tosiseikkojen ja todisteiden perusteella Seuran puheenjohtaja määrittelee ovatko jatkotoimenpiteet aiheellisia ja mahdollisesti suosittelee ilmoittajalle asian ilmoittamista viranomaisille. 

Jos ilmoittaja päättää olla ilmoittamatta sitä viranomaisille vastoin puheenjohtajan suositusta, puheenjohtajan on vietävä ilmoitus mahdollisine kommentteineen kansallisen lajiliiton Suomen Pyöräilyn hallitukselle, joka voi sitten päättää, laatiiko se ilmoituksen viranomaisille omissa nimissään. Kuitenkin jos ilmoittaja on tapahtuman väitetty uhri, puheenjohtaja voi viedä ilmoituksen eteenpäin ainoastaan ilmoittajan annettua nimenomaisen suostumuksensa siihen suullisesti tai kirjallisesti.

Periaatteena on, että Seuran toimielimien ja kaikkien Seuran tehtävää hoitavien on pidettävä ehdottoman luottamuksellisina kaikkia väitettyyn häirintä- tai hyväksikäyttötapaukseen liittyviä asioita, asianosaisten henkilötietoja, muita tutkinnan aikana koottuja tietoja sekä tutkinnan tuloksia (“luottamuksellinen tieto”), jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän ominaisuudessaan Seuran tai kansallisen lajiliiton toimielimen jäsenenä tai Seuran tehtävää hoitavana yksilönä.

Luottamuksellista tietoa voidaan antaa asiaankuuluville henkilöille tai viranomaisille vain

• kansallisen lajiliiton kurinpitosääntöjen mukaisen kurinpitomenettelyn puitteissa,
• jos tietojen antamatta jättäminen voi mahdollistaa häirinnän tai hyväksikäytön jatkumisen ja johtaa uhrille, erityisesti urheilijoille aiheutuvaan lisävahinkoon, tai
• jos tällainen luottamuksellinen tieto liittyy mahdolliseen rikolliseen tekoon.

Yllä mainitusta huolimatta asiaan liittyvät päätökset, mukaan lukien luottamuksellinen tieto, julkaistaan kansallisen liiton kurinpitosääntöjen mukaisesti, ellei painavista syystä muuta johdu. Seura tai kansallinen lajiliitto eivät kuitenkaan saa kurinpitovaliokunnan päätöstä julkaistessaan liittää siihen uhrin henkilötietoja, ja Seuran on mahdollisuuksien mukaan pidettävä ilmoittajan tai muiden todistajien henkilötiedot luottamuksellisina tapauksissa, joissa vallitseva yksityisyyden suoja sitä edellyttää.

7 § Petos, lahjonta, kavallus, perusteeton etu

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pidättäydyttävä kaikista toimista, joihin voi liittyä petos, lahjonta, Seuran varojen, omaisuuden ja palveluiden kavallus tai väärinkäyttö.

8 § Henkilökohtaiset edut

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa suoraan tai epäsuorasti pyytää, hyväksyä tai tarjota minkäänlaista Seuran tapahtumaan tai toimintaan liittyvää korvausta tai palkkiota, tai mitään kätkettyä hyötyä tai minkäänlaista palvelusta omaksi hyödykseen, elleivät Seuran tai Seuran jäsenistön säännöt tai sopimukset sitä salli.

9 § Lahjat ja palvelukset

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa missään Seuran toiminnassa osallisina ollessaan antaa tai vastaanottaa lahjoja, maksusuorituksia tai muita etuja, joiden voitaisiin perustellusti odottaa vahingoittavan Seuran tai sen jäsenten mainetta. Tähän kuuluvat muun muassa sellaisten lahjojen ja palveluksien vastaanottamiset, jotka ylittävät vallitsevien paikallisten tapojen mukaisen huomionosoitusten nimellisarvon ja tavanomaisen vieraanvaraisuuden.

Yli kahdensadan euron arvoisia lahjoja ei saa antaa eikä ottaa vastaan, paitsi jos olosuhteet eivät salli lahjasta kieltäytymistä. Tällaisessa tapauksessa vastaanottajan on toimitettava lahja Seuralle ja ilmoitettava lahjoittajalle, että lahja otetaan vastaan Seuran puolesta.

Henkilö, jota tämä eettinen säännöstö koskee, ei saa vastaanottaa muita palveluksia ja etuja, joiden arvo ylittää kaksisataa euroa ilman Seuran hallituksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa, jos sellainen ennakkohyväksyntä on toteutettavissa annetuissa olosuhteissa.

Kukin lahjan vastaanottaja vastaa itse mahdollisesta ilmoitusvelvollisuudesta verottajalle.

10 § Eturistiriidat

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on vältettävä kaikenlaisia eturistiriitoja ja pidättäydyttävä asettumasta tilanteeseen, jota voitaisiin perustellusti pitää eturistiriidan aiheuttavana.

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on
• viipymättä ilmoitettava henkilökohtaisesta tekijästä, johon voitaisiin perustellusti katsoa liittyvän eturistiriitaa,
• pidättäydyttävä tekemästä päätöksiä tai vaikuttamasta sellaisiin päätöksiin, joihin liittyy oma tai perheen hyöty tai julkinen suosio, ja
• pidättäydyttävä suosimasta kolmansia osapuolia tai omia jäseniään.

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät Seuran virallisessa tehtävässä toimiessaan voi samanaikaisesti olla sellaisessa luottamusasemassa tai tehtävässä, joka voisi milloin tahansa olla tai perustellusti näyttää olevan ristiriidassa heidän Seuraan liittyvän riippumattoman asemansa, velvollisuutensa ja lojaaliutensa kanssa.

11 § Vaikuttaminen ja kilpailumanipulointi

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pidättäydyttävä kaikista toimista tai yrityksistä vaikuttaa epäasiallisesti mihinkään Seuran tai muun kansallisen lajiliiton jäsenseuran pyöräilykilpailun kulkuun ja/tai tuloksiin tai manipuloida niitä millään tavalla, joka on vastoin urheilun etiikkaa, urheilullista käytöstä tai reilun pelin periaatetta.

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pysyttävä täysin riippumattomina ja noudatettava tarkasti Olympialiikkeen kilpailumanipulaation ehkäisemistä koskevaa säännöstöä (Olympic Movement Code on the Prevention of Manipulation of Competitions), joka erityisesti kieltää kaiken osallistumisen minkäänlaiseen lahjontaan, sisäpiiritiedon väärinkäyttöön ja kenen tahansa Seuran jäsenen, valmentajan, pyöräilijän tai hänen perheenjäsentensä tai Seuran luottamushenkilön suosimiseen tai heidän haitakseen toimimiseen.

Seuran toimitsijoiden on toimittava puolueettomasti ja ilman ennakkoasenteita.

Seuran toimitsijoiden on ilmoitettava välittömästi ylituomarille tai Seuran edustajalle kenen tahansa toimitsijan Seuran tapahtumassa havaitusta tai epäillystä epäasiallisesta tai sääntöjen vastaisesta käytöksestä.

12 § Vedonlyönti

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pidättäydyttävä osallistumasta urheilun vedonlyöntioperaattoreiden järjestämiin pyöräilytapahtumiin ja kaikenlaiseen vedonlyöntitoimintaan, joka liittyy Seuran toimivaltaan kuuluvaan pyöräilytapahtumaan/-toimintaan, tai muuhun tapahtumaan/toimintaan. Erityisesti osallistuminen vedonlyöntiin omasta kilpailutapahtumasta on kiellettyä. Urheilijalla ei ole oikeutta itse, edustajansa tai muun kolmannen osapuolen kautta sopia kilpailun lopputuloksesta tai osallistua vedonlyöntiin omasta kilpailutapahtumasta.

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa osallistua minkäänlaiseen laittomaan vedonlyöntiin.

Tässä artiklassa “vedonlyönnillä” tarkoitetaan urheilun vedonlyöntiä, jossa lyödään vetoa urheilutapahtuman tuloksesta rahan voittamiseksi. Ellei erikseen ole muuta mainittu, tätä eettistä säännöstöä ei sovelleta muuhun pelitoimintaan (pokeri- ja kasinopalvelut) tai arvauspeleihin kuten lottopeleihin, bingoon, raaputusarpoihin tai myynninedistämiseen liittyviin peleihin.

13 § Ilmoittaminen

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on ilmoitettava ensimmäisen tilaisuuden tullen Seuralle kaikista vedonlyöntiin, manipulointiin, lahjontaan ja/tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöön liittyvistä tiedoista tai lähestymisistä yksityiskohtineen.

14 § Doping

Seura ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön sekä Kansainvälisen antidopingtoimiston WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja UCI:n dopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

15 § Seuraamukset

Kaikkia tämän eettisen säännöstön rikkomuksia koskevat kansallisen lajiliiton kurinpitosääntöjen mukaiset menettelyt.

16 § Muut eettiset säännöstöt

Tämän eettisen säännöstön lisäksi sovelletaan UCI:n Code of Ethics:iä, Olympiakomitean urheilun reilun pelin periaatteita, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsääntöjä, yleisiä eettisiä arvoja, hyvää urheiluhenkeä ja Suomen lakia.

19.11.2020